شماره تلفن آموزشگاههاي غير دولتی مؤسسه آموزشی فرهنگی پتروشیمی ماهشهر در ویرایش ۱۴۰۱/۱۰

نام آموزشگاه

نام  مدیر

تلفن آموزشگاه

موبایل آموزشگاه

فاطميه

خانم بوستانیان

۵۲۳۷۷۱۰۸-۷۷۱۹۶

ابوذرغفاری

آقاي عزيزي نژاد

۵۲۳۷۷۱۴۵ – ۶۶۷۸۴

ميلاد

خانم آقاجری

۵۲۳۷۸۴۷۰

مهديه

خانم  رستمی راد

۵۲۳۷۸۱۹۳-۵۷۰

شهداي بسيج

خانم داوودی

۵۲۴۳۰۳۲۳-۰۳۲۲

۰۹۲۳۳۴۸۰۹۶۵

عاطفه

خانم خوزستانی

۵۲۴۳۰۳۲۱-۰۳۲۰

نيايش

خانم تاجی

۵۲۴۲۷۶۸۲-۸۳

ياسين

خانم جاویدانه

۵۲۴۲۵۱۵۱-۵۲

گل یاس

خانم کاظمی

۵۲۴۲۱۲۵۶

شکیبا

خانم شحیب زاده

۵۲۳۷۷۱۸۰-۷۷۱۹۴

سینا

خانم ایواز

۵۲۴۲۲۱۱۳-۲۳۸۳

نجابت

خانم آرپناهی

۵۲۳۷۷۱۶۲

رضوان

خانم مولایی

۵۲۴۲۱۲۵۸

شهدای پتروشیمی

آقای جعفریان

۵۲۳۴۴۰۶۰-۴۴۱۸۴

۰۹۰۳۶۰۷۷۱۸۲

مرضیه

خانم ممبنی

۵۲۳۵۴۲۵۵-۵۸۹۹۰

صیاد شیرازی

آقای موسوی

۵۲۴۲۱۲۵۴-۵۷-۲۱۴۷

مکتب الزهراء

خانم آریایی نسب

۵۲۳۵۴۲۵۴-۲۸۶۳۰

شهید فکوری

آقای سجادی فر

۵۲۴۲۷۶۸۵-۸۶-۸۷-۸۸

خوارزمی

آقای میر

۵۲۳۴۲۸۱۲-۴۳۰۲۰

۰۹۱۷۷۸۲۰۹۵۷

شمس تبریزی

خ جوهری

۵۲۴۲۱۲۵۳-۲۳۸۱

دفتر مؤسسه

خانم بهرامی

۵۲۴۲۴۶۱۵