مؤســسه آمـــوزشی فـــرهنگی غيردولتی پتروشيمی ماهشهر در تاريخ 1389/09/01  به شماره 76 در اداره ثبت شرکت های شهرستان بندرماهشهر به ثبت رسيد. این مؤسسه  از سال 1380 تا  تاريخ تشکيل آن ( 1389/09/01 ) بصورت مستقل تحت عنوان ستاد مستقل راهبری مدارس غيرانتفاعی فعاليت داشته است.