شهریه سال ۱۴۰۱

شهریه دانش آموزان

سامانه های پرداخت شهریه دانش آموزان مدارس موسسه

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 پرداخت شهریه از  لینک های زیر و از قسمت پیگیری ثبت نام نیز قابل پرداخت می باشد

  پرداخت شهریه مدارس ابتدایی

سایت دبستان پسرانه ابوذر غفاری
سایت دبستان پسرانه سینا
سایت دبستان دخترانه شکیبا
سایت دبستان پسرانه شهدای بسیج
سایت دبستان دخترانه عاطفه
سایت دبستان دخترانه فاطمیه
سایت دبستان دخترانه گل یاس
سایت دبستان دخترانه مهدیه
سایت دبستان پسرانه میلاد
سایت دبستان دخترانه نیایش
سایت دبستان پسرانه یاسین

 پرداخت شهریه مدارس متوسطه اول

سایت دبیرستان دخترانه دوره اول رضوان
سایت دبیرستان پسرانه دوره اول شهدای پتروشیمی
سایت دبیرستان پسرانه دوره اول شهید صیاد شیرازی
سایت دبیرستان دخترانه دوره اول مرضیه
سایت دبیرستان دخترانه دوره اول نجابت

 پرداخت شهریه مدارس متوسطه دوم

سایت دبیرستان پسرانه دوره دوم خوارزمی
سایت دبیرستان دخترانه دوره دوم شمس تبریزی
سایت دبیرستان پسرانه دوره دوم فکوری
سایت دبیرستان دخترانه دوره دوم مکتب الزهرا

راهنمای پرداخت شهریه