معرفی مدیر عامل

 جناب آقای محسن ده کیانی

 تاریخ تولد :۲ /۱۳۶۰/۰۱

 فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 دوره MBA  دانشگاه صنعتی شریف (یکساله)

 سوابق کاری قبلی :

  مدیر آموزش شرکت ره آوران فنون پتروشیمی