مدیران آموزشگاه عملی و زبان که در مجموعه مدارس تحت پوشش موسسه جهت ارتقای علمی دانش و زبان تلاش می کنند