مدیران محترم مدارس در مقاطع ابتدایی  در دو منطقه شهرک بعثت وناحیه صنعتی در سطح شهر بندرماهشهر مشغول خدمت رسانی هستند