مدیران مدارس متوسطه اول زیر نظر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر که در دو منطقه شهرک بعثت و ناحیه صنعتی در جهت ارتقای هر چه بهتر و بیشتر علم آموزی دانش آموزان خدمت می نمایند.