معرفی مدیران محترم مدارس متوسطه دوم زیر مجموعه موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر که در دو منطقه شهرک بعثت و ناحیه صنعتی مشغول خدمت به شما هستند.