دفتر مرکزی موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر واقع در شهرک بعثت می باشد.

مدیریت بیش از 20 آموزشگاه در مقاطع تحصیلی مختلف را دارد