مدارس ابتدایی غیردولتی پسرانه و دخترانه منطقه ناحیه صنعتی و شهرک بعثت