مدارس مقاطع مختلف ابتدایی ، متوسطه اول ،متوسطه دوم غیردولتی دخترانه شهرک بعثت و ناحیه صنعتی