مدارس متوسطه دوره اول غیردولتی پسرانه و دخترانه منطقه ناحیه صنعتی و شهرک بعثت