مدارس مقاطع مختلف ابتدایی ، متوسطه اول ،متوسطه دوم غیردولتی پسرانه شهرک بعثت و ناحیه صنعتی