مهدیه

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

بازارچه خیریه مدارس

بازارچه خیریه در در مدارس مهدیه و ابوذرغفاری برگزار گردید . هدف از برپایی این...