آموزشگاه غیر دولتی پسرانه آریا در سال 1402 تاًسیس شده است.