آموزشگاه غیر دولتی پسرانه سینادر سال 1399 تاًسیس شده است. این آموزشگاه تعداد 15 پرسنل دارد که شامل 4مربی: پرورشی،تربیت بدنی،قرآن و بهداشت